บริการของเรา

SERVICE OF MAHOLAN TRANSPORT & DISTRIBUTION CO., LTD.

บริษัทของเราเน้นทำงานแบบทีม (Team work) เป็นการทำงานร่วมกันและส่งเสริมกัน ไปในทางบวกผลงานรวมของทีมที่ได้ออกมาแล้ว จะมากกว่าผลงานรวมของแต่ละคนมารวมกันใน บริษัทของเราจะมีการปรับปรุงโครงสร้างการทำ งานใหม่โดยเอาการทำงานแบบทีมเข้ามาใช้ ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเพื่อสร้างศักยภาพ (Potential) ในการทำงานให้กับบริษัทของเราเพื่อ ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด รูปแบบการบริการจัดส่งสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก โดยใช้ขนส่งรถปิ๊กอัพ 4 ล้อแบบธรรมดาตู้แห้ง และ รถ 4 ล้อ ใหญ่,รถ Chiller หรือ ขนส่งรถ 6 ล้อ ตู้ทึบ เพื่อความปลอดภัย และตู้ปรับอากาศ ภายในตู้บรรทุกสินค้า สำหรับสินค้าพิเศษ

 • การจัดส่งโดยตรงไปยังลูกค้าทั้ว ประเทศ Direct Delivery
 • การขนส่งชนิดกระจายและนำส่งถึง ผู้บริโภค Cross Docking

บริการด้านการรับจัดการขนส่งสินค้าด่วน และกระจายสินค้าในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดต้นทุน เวลาในการดำเนินการและรวมไปถึงโอกาสใน การขยายฐานลูกค้า ของท่าน รวมทั้งพัฒนาบริการของบริษัทของท่านให้มีความได้เปรียบคู่แข่งซึ่ง เป็นหน้าที่ของเรา โดยคุณไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการรับและจัดส่งสินค้าของท่าน ด้วยหลักการให้บริการ ดังต่อไปนี้

รูปแบบการให้บริการ

 1. บริษัทฯ จัดให้มีพนักงานตรวจสอบและขึ้นสินค้าในกรณีที่ต้องขึ้นสินค้าที่บริษัทของท่าน
 2. ให้บริการด้านการฝากเอกสารการจัดส่งไปพร้อมสินค้า เพื่อให้ผู้รับปลายทางรับ และบริษัทฯ จะตรวจเช็คก่อนส่งคืน เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันกับลูกค้า
 3. บริษัทฯ บริการด้านการรับสินค้าคืนกลับให้ท่าน ในกรณีที่มีเอกสารรับคืนสินค้า
 4. รถที่ใช้ในการขนส่งเป็นรถที่มีความชำนาญในเส้นทาง อีกทั้งยังปฏิบัติตนเหมือนเป็นพนักงานในบริษัทฯ ของท่านในอันที่จะสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้าของท่าน
 5. พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถสวมชุดฟอร์มพนักงาน และแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับ บริษัทฯ ของท่าน
 6. บริษัทฯ จัดให้รถทุกคันมีอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และติดตามใน กรณีเร่งด่วน
 7. บริษัทจัดทำรายงานสรุป ประเมินผล การจัดส่งสินค้ารายเดือน เพื่อให้บริษัทฯ ของท่านตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานขนส่ง
 8. บริษัทฯ พร้อมที่จะปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการ ตามเป้าหมายและนโยบายพัฒนาการด้านใหม่ ๆ ในอนาคต ของบริษัท ฯ ท่าน
 9. การจ้าง เป็นแบบรายเที่ยว เหมาเป็นเดือน หรือเป็นโครงการสัญญาระยะยาว

  

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากบริการของเรา

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรับและจัดส่งสินค้า
 • ประหยัดต้นทุนในการจัดจ้างบุคลากรในเรื่องของการดูแลสินค้าและการบริการ รับและการจัดส่งสินค้า 
 • ประหยัดต้นทุนในเรื่องของสถานที่จัดเก็บสินค้าของท่านและที่พักสินค้าของ ท่านในระหว่างการรับและจัดส่งสินค้า
 • ท่านสามารถกระจายสินค้าของท่านได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ด้วย ประสิทธิภาพของการให้บริการของเรา 
 • ท่านมั่นใจได้ในบริการของเรา ว่าจะไม่มีความเสียหาย เราจึงมีการทำประกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 • บริการด้วยระบบ DOOR TO DOOR SERVICE (บริการรับสินค้าจากที่ทำงาน ของท่านและจัดส่งถึงปลายทาง ตามที่ท่านระบุไว้)

 

SAFETY ข้อกำหนดความปลอดภัย

ข้อกำหนดที่ต้องปฎิบัติ รถขนส่งและพนักงานขับรถ

 • ใบขับขี่ไม่หมดอายุและตรงประเภทรถ
 • ไม่มีรายชื่อ Backlist จากกรมขนส่ง
 • ผ่านการอบรมความปลอดภัย
 • สวมรองเท้านิรภัย ใสเสื้อสะท้อนแสง ยางหนุนล้อ กรวยจารจร กล่องยาฉุกเฉิน ถังดับเพลิง 
 • ผ่าน Pre brief ตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติด
 • พักผ่อนให้เพียงพอต่อการเริ่มงาน
 • ไม่ใช้โทรศัพท์ ในขณะขับรถ